Stadgar

1 Bildande:

Freningen bildades vid en slkt- och hembygdsforskartrff i Kinna den 21/11 1984 och vid dess frsta rsmte den 23/2 1985 faststlldes namnet till Marks Hrads Slktforskarfrening.

2 Mlsttning:

 • Freningen skall bedriva och stimulera till slktforskning, folklivsforskning och demografiska underskningar inom Marks hrad.
 • Bist och genom rd stdja enskild forskning inom Marks hrad.
 • Ska kontakt med andra forskargrupper och freningar.
 • Ska upprtta och underhlla lokalt forskararkiv i Marks hrad.

3 Arbetsret:

Omfattar kalenderr.

4 Rkenskaper:

P rsmte vljes 2 revisorer jmte 1 suppleant.

5 Medlemskap:

Medlemskap i freningen erhlls genom erlggande av p rsmte faststlld medlemsavgift.

6 Styrelsen:

bestr av 7 ledamter och vljes p 2 r, med brjan 1:a ret halva antalet ledamter = 3 st och andra ret 4 st. Styrelsen utser inom sig sekreterare och vice ordfrande. Ordfrande och kassr vljes separat p rsmte inom dessa 7. Styrelsens ersttare bestr av 3 ledamter och vljs p 2 r, med brjan 1:a ret 2 st ersttare och 2:a ret 1 st ersttare, Styrelsen r beslutsmssig om 4 av ordinarie ledamter deltar eller om ersttare intrder i ordinarie ledamots frnvaro. Ersttare har nrvaro-, yttrande- och frslagsrtt p styrelsens mte.

7 Rstning:

Varje medlem ger 1 rst. Vid lika rstetal fller ordfrandes rst utslag.

8 Valberedning:

Bestende av 3 vid fregende rsmte valda funktionrer. Valberedningen har att till rsmtet lgga frslag till samtliga inom freningen valbara poster. Valberedningen har ven att lgga frslag till funktionrer p freningens rsmte.

9 rsmte:

Kallelse till rsmte utsndes till varje medlem och genom annons i lmplig tidning eller tidskrift. rsmte avhlles senast i mars mnad varje r. Vid behov kan styrelsen kalla till extra rsmte. Protokoll fres vid varje sammantrde med styrelsen, medlemsmte och rsmte och och justeras av ordfrande jmte en justeringsman. Protokoll utsndes till styrelsens ledamter.

Vid rsmte skall bl.a. fljande renden behandlas:

 • 1 rsmtets ppnande.
 • 2 Val av mtesordfrande.
 • 3 Val av sekreterare fr mtet.
 • 4 Val av justeringsman.
 • 5 rsmtets behriga utlysande.
 • 6 Godknnande av dagordningen.
 • 7 Verksamhetsberttelse.
 • 8 Ekonomisk redovisning.
 • 9 Revisionsberttelse.
 • 10 Beslut om ansvarsfrihet fr styrelsen.
 • 11 Val av ordinarie ledamter.
 • 12 Val av ersttare till styrelsen.
 • 13 Val av ordfrande.
 • 14 Val av kassr.
 • 15 Val av arkivansvarig.
 • 16 Val av representant i freningsarkivet.
 • 17 Val av revisorer jmte ersttare.
 • 18 Val av representant till Sv. Slktf. frb. rsstmma m.m.
 • 19 Val av valberedning.
 • 20 Faststllande av medlemsavgift.
 • 21 Skriftliga frslag frn medlemmarna.
 • 22 vriga frgor.
 • 23 Avslutning

10 Uteslutning:

Uteslutning av medlem kan ske om vederbrande trots pminnelse ej erlagt fregende och innevarande rs medlemsavgift.

11 Stadgendring:

Frslag till ndring av freningens stadgar kan framlggas av medlem och skall, fr att vinna laga kraft, antagas vid av freningen 2 annonserade och genom kallelse i fljd hllna mten, ordinarie eller extra, varav ett skall vara rsmte.

12 Freningens upplsning:

Upplsning kan ske om ett medlemsmte och ett efterfljande rsmte, ordinarie eller extra, beslutar drom med majoritet. Freningens tillgngar skall, sedan alla skulder betalats, verltas till annan genealogisk frening, hembygds frening, bibliotek eller offentligt arkiv enligt sista mtets beslut.

<Till sidans topp>

 
     
Sidan är uppdaterad: September 18 2010 19:43:50.